Selasa, 04 Desember 2012

Usaha Iman Yaqin

USAHA adalah sebuah kerja. Usaha adalah sebuah pergerakan yang mengarah kepada perubahan menuju kebaikan. Usaha juga merupakan tindakan yang dilatarbelakangi oleh kesungguhan dan tekad untuk sebuah perjuangan. Dan usaha adalah bagaimana hari-hari Anda habiskan. Usaha adalah kemana Anda menuju. <br/>
IMAN adalah kepercayaan. Iman adalah sikap penyandaran. Iman adalah mengenyampingkan hal-hal yang tidak berguna dan menggantinya dengan hal hal yang berguna. Iman adalah membuang apa apa yang tidak pantas kemudian mengambil dan memasukan yang pantas. Iman adalah keadilan yang paling adil. <br/> 
YAQIN adalah kemantapan. Yaqin adalah sesuatu yang tak tergoyahkan. Yaqin adalah sesuatu yang tidak bisa tergantikan. dan yaqin adalah sesuatu yang mutlak.
<br/>
USAHA IMAN YAQIN adalah kerja dengan kesungguhan untuk mengusahakan iman dalam diri sendiri dan orang lain dengan dilandasi keyaqinan yang mendalam.